W dniu 27.07.2020r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach X edycji konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji wokół stawu w miejscowości Krzyszkowo”.

Całkowita wartość projektu:      122 279,60 zł
Dotacja UMWW:                            30 000,00 zł
Wkład własny gminy:                    49 616,30 zł

Fundusz sołecki:                              42 663,30 zł

Cel projektu:

– zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę wsi,

– stworzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości,

– oczyszczenie zbiornika wodnego,

– odtworzenie naturalnych siedlisk przyrodniczych,

– aktywizacja mieszkańców poprzez bezpośrednie zaangażowanie się w realizację projektu,

– integracja społeczności lokalnej.

Realizacja powyższego projektu będzie polegała na poprawie wizerunku wsi i dostosowaniu miejsca do potrzeb mieszkańców, poprzez przywrócenie zbiornika wodnego do jego pierwotnych funkcji. Zaplanowano dokonać rewitalizacji stawu i zagospodarować teren do niego przyległy. Miejsce to ma służyć lokalnej społeczności zarówno z punktu widzenia przyrodniczego jak i rekreacyjnego.

Zbiornik zostanie oczyszczony poprzez odmulenie. Wyrównana będzie czasza zbiornika. Przeprowadzone zostanie plantowanie skarp i dna wykopów oraz modernizacja mnicha. Stopy skarpy umocnione zostaną za pomocą leśnej kiszki faszynowej. Zaplanowano humusowanie oraz obsianie skarp stawu. Przeprowadzona będzie także rewitalizacja terenu wokół stawu. Nastąpi demontaż istniejącego ogrodzenia, które w chwili obecnej jest w bardzo złym stanie. Usunięte zostaną umocnienia betonowe. Teren będzie uporządkowany poprzez wykoszenie skarp i terenu przyległego do zbiornika. Wykarczowane zostaną korzenie krzewów. Usunięty będzie gruz i śmieci. Zaplanowano nasadzenia materiału roślinnego w tym także wieloletniego. Roślinność doda walorów estetycznych, ale przede wszystkim natleni akwen. W przyszłości będzie można go zarybić. Z kostki pozyskanej podczas prac porządkowych na terenie miejscowości, zamontowane będzie palenisko pełniące funkcję grilla. Zabezpieczone będzie także miejsce na ognisko. Teren wokół stawu zostanie ogrodzony. W powstającym miejscu rekreacji pojawią się ławki parkowe i kosze na śmieci. Wśród zieleni zamontowane będą budki dla ptaków. Dzięki planowanym działaniom powstanie odpowiednie środowisko do bytowania wielu gatunków ptaków i roślin.

Przeprowadzone działania przyczynią się do odtworzenia właściwej funkcji stawu. Miejsce wokół stawu stanie się bezpieczną enklawą dla ptaków żyjących na wsi. Nastąpi przywrócenie terenu lokalnej społeczności zarówno w sferze przyrodniczej jak i rekreacyjnej. Staw i teren wokół stawu zmieni swoje oblicze, co jednocześnie wpłynie na poprawę wizerunku wsi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstanie w centrum wsi miejsce, które będzie służyło całej społeczności lokalnej. Powstałe miejsce rekreacji pozwoli na ciekawe i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Krzyszkowianie zyskają atrakcyjne miejsce rekreacji, które będzie dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców z zachowaniem naturalnych siedlisk przyrodniczych.

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński