W dniu 27.02.2020 r. o godz. 18.00  w świetlicy wiejskiej Sołectwa Krzyszkowo odbyło się Zebranie Wiejskie. Tematami zebrania było m.in. podsumowanie roku 2019 oraz plany na rok bieżący.
Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Rokietnica – Pan Bartosz Derech, Sołtys sołectwa Krzyszkowa Pani Maria Chojnacka, Radny Gminy Rokietnica Pan Adam Michta, Pan Arkadiusz Chołżyński – pracownik UG Rokietnica, członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy wsi Krzyszkowa.

Zebranie wiejskie otwarła Pani Sołtys Maria Chojnacka, która przestawiła ramowy porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego. Powitanie mieszkańców i przybyłych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok.
5. Podział środków finansowych sołectwa na 2020 rok (wydatki jednostki pomocniczej gminy – 4884 zł).
6. Przedstawienie przez Wójta Gminy podsumowania za 2019 rok oraz bieżących zagadnień.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Po stwierdzeniu braku kworum nastąpiła 15 minutowa przerwa w trakcie której zabrał głos przedstawiciel Policji, który przekazał podstawowe informacje związane z aspektami bezpieczeństwa oraz przestępczości w Gminie.

Na Przewodniczącego zebrania wybrano jednogłośnie - Panią Marie Chojnacką.

Pani Maria Chojnacka przedstawiła bardzo obszernie sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Krzyszkowa za rok 2019.

Z głównych przedsięwzięć planowanych w br. to:

1. Spotkanie z okazji dnia Kobiet i Mężczyzn – 14 marca br.

2. Uroczystość z okazji 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej przy figurze Matki Bożej (narożnik ul. Głównej i Obornickiej).

3. Festyn 16 maja 2020 r. (apel Pani Sołtys o udział mieszkańców w organizacji przedsięwzięcia oraz o przekazywanie drobnych przedmiotów na organizowaną loterię). Festyn uświetni zespół muzyczny Kolorowe Gitary.

Następnie dokonano podziału środków finansowych na wydatki jednostek pomocniczych dla Sołectwa Krzyszkowa w kwocie 4884 zł.

Środki te zostaną wykorzystane na spotkania integracyjne oraz zakup koszy na psie odchody. 

W głosowaniu wszyscy mieszkańcy byli ,,za”.

Następnie zabrali głos:

Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derach przedstawił najważniejsze plany inwestycyjne w Gminie:

1. Budowa szkoły podstawowej w Cerekwicy.

2. Budowa węzła przesiadkowego w Rokietnicy.

3. Odnawialne źródła energii w Gminie Rokietnica.

Zdecydowaną większość zebrania wiejskiego zdominowały sprawy związane z infrastrukturą drogową. Wójt podsumowując powyższą problematykę zaznaczył, że na dzień dzisiejszy najważniejsze jest:

1. Budowa dróg na nowym osiedlu (ul. Czartoryskiego, Wybickiego, Dąbrowskiego i Kozietulskiego.

2. Nakładki asfaltowe na ul. Spokojnej i Obornickiej.

3. Kontynuacja przebudowy ul. Głównej.

Budowa nowej świetlicy dla Sołectwa Krzyszkowa będzie możliwa po realizacji w/w inwestycji, które na dzień dzisiejszy są priorytetem.

W trakcie zebrania mieszkańcy podejmowali wiele spraw, które są ważne i istotne - dla osób zainteresowanych całością przebiegu zebrania i podjętych decyzji, zapraszam do odsłuchania nagrania.

Zebranie zakończyła Pani Maria Chojnacka.

/Rafał Karpiński/