Segregacja obowiązkowa

Dotychczas zgodnie z obowiązującymi przepisami musieliśmy zadeklarować, czy segregujemy odpady, czy z tego rezygnujemy i płacimy więcej. Takiego wyboru już nie będzie. Od 1 stycznia 2020 po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, śmieci będziemy musieli segregować, a wyższa opłata stanie się de facto sankcją za niewypełnianie tego obowiązku.

Sankcja za brak segregowania odpadów będzie wynosiła trzykrotność opłaty śmieciowej (przy obecnej stawce opłaty wygląda to następująco: 15 zł x 3 = 45 zł / mieszkańca / miesiąc).

Nadal będziemy deklarować natomiast wysokość opłaty w zależności od liczby mieszkańców.  W deklaracji nie będzie już możliwości wyboru czy segregujemy, gdyż wszyscy będą musieli segregować śmieci.

W związku z tą zmianą prosimy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy jeszcze nie zadeklarowali chęci segregacji, aby jak najszybciej dokonali zmiany deklaracji w tym zakresie.

Nieruchomości niezamieszkałe poza gminnym systemem

Do tej pory nieruchomości niezamieszkałe były objęte gminnym systemem gospodarki odpadami  i właściciele tych nieruchomości ponosili na rzecz Gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 r.  w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy, budynki użyteczności publicznej, lokale gastronomiczne, ogródki działkowe oraz działki letniskowe  i wykorzystywane na cele rekreacyjne), konieczne będzie podpisanie umowy z firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych. Ponieważ zmiana ta została wprowadzona uchwałą Rady Gminy, nie jest konieczne składanie tzw. deklaracji „0”. Obecne deklaracje z końcem roku 2019 przestaną obowiązywać.

Decyzja ta jest podyktowana zmianami wprowadzonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, narzucającymi na samorządy stosowanie zaniżonych stawek opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Zmiana deklaracji – więcej czasu

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jesteśmy zobowiązani złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z powyższym np. deklaracje zmieniające za miesiąc styczeń należy składać do 10 lutego i analogicznie w miesiącach następnych.

Ponadto, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dodany został artykuł 6m ust. 4, zgodnie z którym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Tutaj został wskazany termin − 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Przydomowy kompostownik = zniżka

Od 1 stycznia 2020 r. każdy właściciel nieruchomości:

  • zabudowanej budynkiem jednorodzinnym,
  • kompostujący bioodpady (odpady zielone i kuchenne) w przydomowym kompostowniku,

może skorzystać ze zniżki w opłacie za odpady w wysokości 1 zł / mieszkańca / miesiąc.

W celu skorzystania ze zniżki musimy dokonać zmiany deklaracji, zgodnie z wzorem deklaracji obowiązującym od nowego roku.

Zgłoszone kompostowniki, mogą zostać skontrolowane przez pracowników Urzędu Gminy.

Jeżeli z powodu ograniczonej pojemności kompostownika powstanie nadwyżka bioodpadów, możemy ją bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bytkowie przy Oczyszczalni Ścieków.

Korzystając ze zniżki za kompostowanie w przydomowym kompostowniku, nie będziemy mogli wystawiać pojemnika z bioodpadami. Reasumując, wszystkie bioodpady musimy zagospodarować we własnym zakresie, a nadwyżkę przekazujemy do PSZOK.

Więcej odpadów będzie można oddać na PSZOK

Dotychczas do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mogliśmy oddać papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.

Do tej listy od nowego roku dodajemy odpady tekstyliów i odzieży oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński