12 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Przypomnijmy, 31.08.2017 r. gminy Rokietnica, Suchy Las i Puszczykowo złożyły wniosek o dofinansowanie na instalacje do pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii. Ta wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego związana jest ze zmniejszeniem emisji CO₂, zwiększeniem poziomu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki wybudowaniu instalacji OZE u mieszkańców Gmin, obejmujących instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, uda się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz redukcji dwutlenku węgla.

Po podpisaniu przez Lidera Projektu – gminę Suchy Las umowy dofinansowania (w imieniu trzech gmin), zostanie przeprowadzona procedura przetargowa w wyniku której wybrany wykonawca zrealizuje całą inwestycję.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów pomiędzy mieszkańcami a Gminą, określających warunki uczestnictwa w projekcie.

W przypadku rezygnacji z udziału w ww. projekcie prosimy o niezwłoczne złożenie pisemnego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Rokietnica.

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński