W dniu 07 marca 2019 r. Gmina Rokietnica opublikowała postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie (etap 3).

Krótki opis przedmiotu zamówienia: budowa odcinka ok 410 m drogi gminnej, ul. Polnej w Krzyszkowie. W ramach inwestycji przewidziano wybudowanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,0m z pochyleniem jednostronnym 2% w kierunku odwodnienia liniowego (szczelinowego) z elementów prefabrykowanych, które będą pełnić jednocześnie funkcję opornika drogowego. Skrzyżowanie z ul Kukułczą należy wykonać w formie elementu uspokojenia ruchu z nieregularnej kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki na poprzednich etapach.
Do wykonania są także zjazdy indywidualne z tłucznia kamiennego ograniczone obrzeżem drogowym oraz bodowa oświetlenia ulicznego. - dodatkowo należy wykonać wzmocnienie nawierzchni drogi w postaci „nakładki asfaltowej” na odcinku ul Polnej od skrzyżowania z ul. Kukułczą do km 0+637. Zamówienie obejmuje m.in.:
I Branża drogowa:                                                                                                                      
1. Przebudowa - zabezpieczenie infrastruktury technicznej podziemnej zgodnie z wymaganiami gestorów sieci- wraz z regulacją studni.                                                              
2. Roboty przygotowawcze.                                                                                                             
3. Wykopy - 876 m3.                                                                                                                      
4. Nasypy - 25 m3.                                                                                                                          
5. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem –2349 m2.                                                   
6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - 2174 m2.      
7. Warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asfaltowego -1974 m2.                                           
8. Warstwa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego - 1950 m2.                                                  
9. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej (z rozbiórki) – 138 m2.
10. Krawężnik (15x22 cm,) na ławie betonowej C12/15 z oporem (krawędź jedni na zjazdach) - 107 m.                                                                                                                               
11. Roboty wykończeniowe, plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą - 160 m2.
12. Ułożenie warstwy ścieralnej gr 5cm na warstwie wyprofilowanego kruszywa łamanego śr. gr 7cm (nakładka asfaltowa w km 0+428 do 0+637) Uwaga: Należy uwzględnić nie ujęte w przedmiarze i dokumentacji dodatkowe obustronne umocnienie poboczy materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym o gr. 15cm.                                                       
II Branża kanalizacyjna:                                                                                                 
1.Wykonanie odwodnienia liniowego – szczelinowego z el. prefabrykowanych – 405 m.          
2. Przykanaliki z rur PVC Ø200 mm – 51 m.
3. Studnia wpustowa na kanale liniowym z osadnikiem – 10 szt.                                                                                                                         
III Branża oświetleniowa:                                                                                                                 
1. Ułożenie kabli oświetleniowych –675 m.                                                                                   
2. Montaż słupów oświetleniowych h=6m – kolor czarny – 16 szt.
3.
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem –4 szt.
Uwaga: Należy zastosować niższe słupy oświetleniowe wys. 6 m zamiast wskazanych w dokumentacji h=8m.  

Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-03-25.
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 30.09.2019 r.                                                                             
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

przetarg - szczegóły

źródło: www.rokietnica.pl

Rafał Karpiński